شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران ( ایریت ) در سال 1364 تاسیس گردید، این شرکت در جهت توسعه و اهداف عالیه قدم در ادامه مسیری نهاد کهاز سه دهه قبل جریان داشتهو با کسب تجربیات در کنار ایده های جدیدبه همراه طرح های توسعه بازرگانی ، تلاش در پیاده نمودننیاز بازرگانان و تجار نمودهاند .
اعتماد و اطمینان سازمانهای بزرگ تجاری اقتصادی بین المللی به این شرکت معتبر ایرانی امنیت کالای شما را در حمل بین المللی تضمین مینماید.

خدمات شرکت :   داخلی بین المللی
آمار بازدیدکنندگان: 205978 نفر